Bezwaar maken tegen de afwijzing van uw vrijstellingsaanvraag

Heeft u een geschil met de gemeente over uw sollicitatieplicht, wij helpen u graag!

Heeft u een geschil met uw gemeente omdat zij u geen vrijstelling willen geven van de sollicitatieplicht en wilt u in bezwaar? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag met uw probleem.

Wanneer kunt u een verzoek indienen tot vrijstelling van de sollicitatieplicht?

In beginsel stelt de Participatiewet dat elke bijstandsgerechtigde verplicht is te solliciteren. In sommige gevallen is echter een vrijstelling te verkrijgen. U kunt een verzoek tot vrijstelling indienen als:
  • U niet kan werken, omdat u duurzaam of volledig arbeidsongeschikt bent;
  • U tijdelijk niet kunt werken, omdat u de zorg draagt voor een ernstig ziek familielid (mantelzorger). Geeft u aan dat u een ernstig ziek familielid moet verzorgen, dan zal de gemeente eerst onderzoeken of u een beroep kunt doen op een hulpvoorziening voor uw zieke familielid, zodat u zelf toch kunt werken;
  • U alleenstaande ouder bent die de volledige zorg voor één of meer kinderen tot de leeftijd van vijf jaar draagt. In deze situatie kunt u maximaal 5 jaar vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. De vrijstellingsperiode stopt zodra uw jongste kind vijf jaar oud is. De gemeente kan u wel de verplichting opleggen dat u gedurende deze tijd een opleiding volgt;
  • U geen gebruik kan maken van kinderopvang. Er geldt pas een sollicitatieplicht voor de bijstand als er kinderopvang beschikbaar is;
  • U een opleiding volgt die leidt tot werk;
  • U in een WSNP-traject zit en de ontheffing van de sollicitatieplicht is verleend door de Rechter-Commissaris;
  • U andere dringende redenen heeft voor ontheffing van de sollicitatieplicht. U zal deze redenen vooraf aan de gemeente moeten voorleggen.
U dient zelf een verzoek tot vrijstelling in te dienen bij uw gemeente. De gemeente kan u uitnodigen voor een gesprek om uw verzoek toe te lichten. Wanneer de gemeente een beslissing neemt over uw aanvraag dienen zij dit schriftelijk bekend te maken. Mocht de gemeente van mening zijn dat u geen recht heeft op vrijstelling van de sollicitatieplicht dan kunt u hiertegen in bezwaar.

Oneens met het besluit

Wanneer u een besluit ontvangt waarin aangegeven wordt dat u niet in aanmerking komt voor vrijstelling van de sollicitatieplicht en u het hier niet mee eens bent, dan heeft u wettelijk gezien zes weken de tijd om daarop te reageren door middel van het indienen van een bezwaarschrift. U kunt dit bezwaar zelf schrijven, maar de ervaring leert dat het inschakelen van een advocaat betere uitkomsten biedt. De advocaat zal namens u optreden en uw belangen behartigen.

Second opinion

Wanneer het niet geven van vrijstelling gebaseerd is op een keuring van de gemeente waarin is vastgesteld dat u niet arbeidsongeschikt bent, kunt u een second opinion aanvragen. Onze advocaten werken daarin samen met het Expertise-Instituut. De kosten van de second opinion worden doorgaans vergoed door de gemeenmte. Uw advocaat kan u daarover voorlichten (uiteraard vrijblijvend).

Het bezwaarschrift bij de gemeente

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunnen wij voor u in bezwaar. Er dient eerst bezwaar gemaakt te worden tegen het bestreden besluit, voordat het geschil voorgelegd kan worden aan de bevoegde rechtbank.
De advocaat zal namens u bezwaar maken tegen het besluit. Allereerst zal er pro forma bezwaar (een voorlopig bezwaar) gemaakt worden. In het pro-forma bezwaar wordt duidelijk dat de advocaat als uw gemachtigde optreedt en uw belangen behartigd. Ook wordt in het pro-forma bezwaar verzocht het procesdossier naar de advocaat toe te zenden, zodat de advocaat over alle relevante informatie beschikt. Na ontvangst van het dossier zal de advocaat de aanvullende gronden van bezwaar namens u opstellen. Hierbij is het van belang dat uw verhaal zo goed en duidelijk mogelijk op papier wordt gezet. De advocaat zal dit in juridische taal formuleren en namens u indienen bij de gemeente.
Regelmatig komt het voor dat u in de gelegenheid gesteld wordt om uw bezwaar mondeling toe te lichten (hoorzitting). Mocht dit het geval zijn, dan staat de advocaat voor u klaar en zal hij of zij samen met u naar de hoorzitting gaan en uw argumenten nogmaals naar voren brengen.
De gemeente dient in de bezwaarprocedure alle feiten en omstandigheden te wegen, waaronder uw persoonlijke belangen en omstandigheden. Na afloop van de procedure ontvangt u een beslissing op het bezwaar, waaruit blijkt of de gemeente uw bezwaren gegrond of ongegrond verklaart. Wettelijk gezien heeft de gemeente op basis van de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) 6 tot 12 weken de tijd om een beslissing op het bezwaar te nemen (artikel 7:10 AwB). Ook kan het zo zijn dat de beslistermijn nog verdaagd wordt met 6 weken, hetgeen betekent dat de procedure maximaal 18 weken kan duren.
Mocht u, na ontvangst van de beslissing op bezwaar, het niet eens zijn met het nieuwe besluit, dan kunt u daartegen in beroep bij de bevoegde rechtbank. Ook daarin kunnen wij u bijstaan.

De procedure bij de rechtbank

Mocht de bezwaarprocedure niet de gewenste uitkomst bieden, dan staat de gang naar de rechtbank voor u open. Tijdens deze procedure zal de advocaat uw redenen naar voren brengen waarom u het niet eens bent met de afwijzing en zal hij of zij met u meegaan naar de zitting bij de rechtbank. Een vertegenwoordiger van de gemeente zal ook tijdens deze zitting aanwezig zijn.
De verdere werkzaamheden van de advocaat in deze procedure zijn afhankelijk van uw specifieke situatie.

Vrijblijvende intake

De professionele hulp van een advocaat is bovendien nog veelal gratis ook. Onze advocaten werken namelijk ook op pro deo basis en dat betekent dat u maar een kleine eigen bijdrage hoeft te betalen (die in veel gevallen ook nog eens door de gemeente wordt vergoed in het kader van bijzondere bijstand). Of u in aanmerking komt voor pro-deo hulp (ook wel pro bono advocaat of advocaat van onvermogen genoemd), hangt af van uw inkomen (en eventueel dat van uw partner). Als uw inkomen te hoog is, kunt u de advocaat uiteraard ook inhuren op betalende basis.
Als u een rechtsbijstandverzekering hebt (bij bijvoorbeeld DAS, Arag, Unive of Achmea), kunt u ook gebruik maken van een gespecialiseerde advocaat (in plaats van de jurist van de verzekeraar). Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de advocaat die uw zaak dan aanmeldt bij de verzekeraar.
 
Wanneer u het contactformulier op de pagina invult, zal een ervaren bestuursrecht advocaat uit uw regio zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor een vrijblijvende intake.

Meer informatie of direct bezwaar laten maken

Door het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.