Bezwaar Bijstand

Te weinig of geen Bijstand gekregen? Laat nu gratis bezwaar maken!

 

Recht op bijstand

Een bijstandsuitkering is een uitkering in het kader van de Participatiewet en wordt verstrekt door de sociale dienst van uw gemeente. Bijstand is een zogenaamde "vangnetregeling" en alleen bedoeld voor mensen die geen inkomen of vermogen hebben en dus niet op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De Participatiewet legt een uitkeringsgerechtigde allerlei verplichtingen op zoals bijvoorbeeld een sollicitatieplicht en een inlichtingenplicht. Deze inlichtingenplicht houdt in dat alle informatie die van belang kan zijn voor het vaststellen van het recht op bijstand aan de gemeente doorgegeven moeten worden. Het gaat dan onder meer om wijzigingen met betrekking tot neveninkomsten of de woonsituatie (zoals het voeren van een gezamenlijke huishouding).

Andere regelingen

IOAZ, IOAW en BBZ uitkeringen zijn uitkeringen voor respectievelijk ouderen, arbeidsongeschikten en zelfstandigen. Deze uitkeringen vallen ook onder de Participatiewet en hiervoor gelden vergelijkbare spelregels als voor bijstand.

Bezwaar bijstand

Aanvraag uitkering afgewezen

Is uw aanvraag voor een bijstandsuitkering afgewezen door de sociale dienst van uw gemeente? En is de reden hiervan niet dat er te weinig informatie is aangeleverd, dan kunnen onze gespecialiseerde advocaten u doorgaans bijstaan bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente of het instellen van beroep bij de rechtbank.

Uitkering gekort, gestopt, geschorst of beëindigd

Is uw uitkering gekort, gestopt, geschorst of beëindigd? Dan is er altijd reden om in bezwaar te gaan (tenzij u natuurlijk werk gevonden hebt). Ook dán kunt u zich laten bijstaan door onze specialisten. Als uw bijstand gestopt of beëindigd is, is het vaak ook zinvol om de zaak in een spoedprocedure aan een rechter voor te leggen. Die zal dan op korte termijn kijken of de beëindiging of stopzetting van uw uitkering terecht is.

 

Gezamenlijke huishouding of kostendelersnorm

In veel gemeenten is niet duidelijk wat precies wel en niet mag en hoe u uw huishouding moet scheiden. Als de gemeente bepaald heeft dat  u onder de kostendelersnorm valt of dat u een gezamenlijke huishouding voert, wordt uw uitkering vaak gekort of beëindigd. In deze gevallen is het bijna altijd zinvol om uw dossier op te laten vragen door een advocaat die gaat kijken of de gemeente wel zorgvuldig te werk is gegaan. Deze advocaat zal samen met u bezwaar maken tegen de stopzetting of korting op uw uitkering.

Terugbetalen bijstand en boete

Als uw uitkering gekort of gestopt is, dan volgt er meestal ook een terugvordering van de bijstand en soms een boete. Naast het bezwaar tegen de beëindiging of korting van de uitkering dient apart bezwaar gemaakt te worden tegen de terugbetaling van de teveel ontvangen bijstand en tegen de boete.

IOAZ, IOAW, BBZ

U kunt ook in bezwaar gaan en een bezwaarschrift laten opstellen als uw IOAZ-, IOAW- of BBZ uitkering door de gemeente is afgewezen, beëindigd is of terugbetaald moet worden. De procedures zijn vergelijkbaar met die van bezwaar bijstand.

Beroep bijstand

In een gerechtelijke procedure (beroep) vindt geen volledige herbeoordeling plaats, maar gaat de rechter kijken of de gemeente zich bij de behandeling van uw bezwaarschrift aan de participatiewet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Als de rechter oordeelt dat de stopzetting van de uitkering, de terugbetaling van de bijstand of de opgelegde boete onterecht is, moet het bezwaar opnieuw door de gemeente worden beoordeeld.

 

Voorlopige voorziening

Naast het maken van bezwaar of het instellen van beroep inzake bijstand, kan er ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank als u in acute problemen bent of dreigt te komen. Bijvoorbeeld als uw verhuurder met huisuitzetting dreigt vanwege een betalingsachterstand of als het gas- en licht afgesloten gaat worden. In die gevallen kan uw zaak versneld aan de rechtbank worden voorgelegd. Deze gaat dan in eerste instantie kijken of u een spoedeisend belang hebt en vervolgens of uw bezwaarschrift over uw uitkering kans van slagen heeft. Als beide vragen met ja beantwoord zijn, wordt het bestuursorgaan verplicht om gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure uw uitkering door te betalen.

Gratis

Zowel de bezwaar- en beroepsprocedures als het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in het kader van uw bijstandsuitkering, is meestal geheel gratis (pro-deo). Dit komt omdat een advocaat voor zijn werkzaamheden een toevoeging kan krijgen. U bent wel een kleine eigen bijdrage verschuldigd, maar deze wordt dan weer vergoed door bijzondere bijstand. Meer info vindt u hier. Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie of direct bezwaar laten maken

Door het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.